home-marks-150x1000-2014


Автокаско + ПДФ Печат Е-мейл

Автомобилна застраховка „Каско +”

1. Какво може да се застрахова (обект на застраховане)?

Обект на Автомобилна застраховка "Каско +" са:

 • Леки, лекотоварни и товарни автомобили, автомобили с висока проходимост, мотопеди и мотоциклети, влекачи, автобуси, ремаркета и полуремаркета с български регистрационни номера;
 • Тролейбуси, селскостопански, строителни, вътрешно-заводски, колесни и верижни машини със специално предназначение, регистрирани съгласно българското законодателство;
 • Допълнително монтирано стационарно оборудване в МПС, което не е включено в базовия модел на същото.

2. Териториално покритие

Автомобилна застраховка “Каско +” има териториално действие за Република България, държавите-членки на Европейския съюз (ЕС) и държавите-членки на Международното споразумение “Зелена карта”. Покритието за чужбина се предоставя безплатно по застрахователната полица.

3. Какви рискове покрива и какво НОВО предлага застраховката?

Застраховката предлага покрития по “Каско” на МПС и “Автоасистанс за чужбина”.

"Каско" на МПС

Осигурява се покритие на всички рискове, причинени от застрахователни събития, които могат да доведат до пълна загуба или частична щета на застрахованото МПС, групирани в следните клаузи:

Клауза "Пълно каско"

Покрити рискове:

 • Природни бедствия: буря, ураган, градушка, наводнение, свличане или срутване на земни пластове; случайно падане на клони, дървета и други предмети вследствие на гореизброените природни бедствия; пожар вследствие на гореизброените природни бедствия, гръм (удар от мълния); снежно и/или ледено натрупване вследствие на обилен снеговалеж; падане на ледени късове или снежни маси при резки метеорологични промени; морски вълни, вулканично действие;
 • Събития вследствие на авария на съоръжения извън МПС - водопроводни, канализационни, паропроводни, газопроводни, електропроводни и др., както и от експлозия на такива съоръжения;
 • Пожар и/или експлозия вследствие на техническа неизправност възникнал/и: по време на покой на МПС и неработещ двигател или при включване и работа на двигателя при престой, или по време на движение на МПС;
 • Пътно-транспортни произшествия (ПТП): сблъскване с или удар от МПС и/или други физически тела, в това число ПТП, съгласно Закона за движение по пътищата; увреждане на застрахованото МПС в паркирано състояние от друго превозно средство;
 • Случайно падане на летателни апарати или други тела върху МПС;
 • Злоумишлени действия на трети лица - причинени повреди на МПС от трети лица чрез механично въздействие (удар с твърд предмет, надраскване, умишлено преобръщане на МПС), заливане с химически активни вещества (киселини, основи и др);
 • Умишлен палеж или взривяване на МПС;
 • Кражба и грабеж на цяло МПС;
 • Кражба чрез взлом на застраховано трайно-монтирано в МПС аудио-оборудване на единична стойност до 5% от застрахователната сума на МПС.

Клауза "Супер"

Покрити рискове:

Срещу заплатена по-ниска застрахователна премия, получавате застрахователна защита на своето МПС за всички покрития, включени в клауза „Пълно каско”, с изключение на:

 • Умишлен палеж или взривяване на МПС;
 • Кражба и грабеж на цяло МПС;
 • Кражба чрез взлом на застраховано трайно-монтирано в МПС аудио-оборудване на единична стойност до 5% от застрахователната сума на МПС.

Клауза "Кражба и грабеж" на цяло МПС

Покрити рискове:

 • Кражба на цяло МПС;
 • Грабеж на цяло МПС.

Клауза "Тотална загуба"

По тази клауза се покрива единствено тотална щета на застрахованото МПС в резултат на едно застрахователно събитие, покрито по рисковете, включени в клауза “Пълно каско”. Покритието се предоставя срещу заплащане на по-ниска застрахователна премия.

Към клаузи "Пълно каско" и "Супер" могат да бъдат договорени следните специални допълнения по ликвидация на щети, за МПС, които отговарят на условията на Застрахователя:

 • Официален сервиз - покриват се разходите за ремонт на частични щети по застрахованото МПС в сервиз на официалния представител на съответната марка МПС. Предоставя се за МПС на възраст от 4 до 8 години включително от датата им на производство, с минимална застрахователна сума 10 000 лв.;
 • Ремонт в чужбина - при настъпване на застрахователно събитие извън територията на Република България, се покриват разходите за ремонт на частични щети по застрахованото МПС, извършен на територията на държавата, в която е възникнало събитието;
 • Експертна оценка – при заплащане на по-ниска застрахователна премия, при настъпване на застрахователно събитие размерът на дължимото застрахователно обезщетение се определя на база експертна оценка на Застрахователя.

Пътна помощ за територията на Република България

Застрахованите МПС с общо тегло до 4 (четири) тона, включително и товара, безплатно ползват пътна помощ на територията на Република България, която се предоставя от Изпълнител, посочен в полицата. Пътна помощ се осигурява до 2 (два) пъти през срока на действие на застрахователния договор, срещу представяне на валидна застрахователна полица по застраховка “Каско +”, като разстоянието за транспортиране е лимитирано до 250 км общ пробег.

Автоасистанс за чужбина

По покритие “Автоасистанс за чужбина” „ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД Ви осигурява спокойствие при пътуване в чужбина (на територията на държавите-членки на ЕС и държавите-членки на Международно споразумение ”Зелена карта”), включващо специализирана техническа, транспортна и правна помощ в случай на застрахователно събитие, което е причинило вреди на застрахованото МПС, или на водача и пътуващите в него лица чрез специализирана асистанс компания - Интер Партнер Асистанс (ИПА).

Покритието “Автоасистанс за чужбина” се предоставя без допълнителна премия за леки и лекотоварни МПС и микробуси (до 3.5 т общо тегло и 9 места).

НОВО! Застраховка с АВАНСОВ БОНУС

За Клиентите ни - уверени водачи и добри стопани на МПС „ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД предоставя възможността да се възползват от допълнително намаление на застрахователната премия по „Каско” на МПС, чрез прилагане на предварителен - Авансов бонус, в размер на 20%. 
Авансовият бонус се предоставя за липса на заведени щети през срока на застраховката.
Авансовият бонус се договаря в момента на сключване на едногодишна застрахователна полица “Каско +”, по клаузи “Пълно Каско” и “Супер”, за всички видове МПС с изключение на мотоциклети и мотопеди.
Това, което клиентите ни, избрали Автомобилна застраховка „Каско +” с Авансов бонус, трябва да знаяте, че при настъпване на застрахователно събитие в срока на застраховката и заявяване на претенция пред Застрахователя, сумата на предоставения Авансов бонус става дължима и се заплаща от клиента при завеждане на претенцията, освен в случаите на осигурен регрес към друг Застраховател. 
„ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД пристъпва към ликвидация на щета, заведена вследствие застрахователно събитие по условията на застраховка с Авансов бонус, след като клиентът заплати размера на предоставения му Авансов бонус за липса на щети.

Застраховка със САМОУЧАСТИЕ

По клаузи "Пълно каско" и "Супер", при договаряне на 1% самоучастие от размера на застрахователната сума на МПС Застрахованият заплаща 25% по-ниска цена на застраховката.
При договорено самоучастие се покриват всички рискове, причинени от застрахователни събития, покрити по съответните клаузи, като от размера на всяко обезщетение се приспада договореното самоучастие.

4. Застрахователна сума и застрахователна премия

Застрахователна сума е тази, която е записана в застрахователната полица. Тя се договаря между Застрахователя и Застрахования и не може да надвишава действителната стойност на МПС към датата на сключване на застраховката.

Застрахователната премията се определя според избраната комбинация от покрити рискове (клауза), допълнителни договорености при ликвидация, вида и възрастта на застрахованото МПС (годината на производство МПС), застрахователната му сума и срока на застраховката.

Застрахователната премия се заплаща по избор на Застрахования:

 • еднократно (ползва се отстъпка от премията);
 • разсрочено до четири равни вноски (без завишение на премията).

5. Как се сключва застраховката? Специални изисквания за сключване на застраховката.

За да направите своя индивидуален избор на покрити рискове Вие ще бъдете консултирани от нашите специалисти. Представител на „ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД ще направи оглед на автомобила Ви и ще определи застрахователната му сума.

„ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД издава застрахователна полица – нашата гаранция за Вашето спокойствие.

Застраховката се сключва за срок от дванадесет месеца или избран от Вас друг по-кратък срок. Тя е в сила от деня, посочен в полицата за начало на покритието при изпълнение на следните специални изисквания на Застрахователя:

 • Преди сключването на застрахователния договор, представител на „ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД извършва оглед на МПС с цел неговото идентифициране, установяване техническото му състояние и евентуално наличие на повреди и липси;
 • За всички МПС, произведени преди 2000 г. вкл., за които е договорено покритие по клаузи „Пълно каско”, „Кражба и грабеж” на цяло МПС и „Тотална загуба” задължително се изисква наличие на работещи алармена система или имобилайзер;

6. Какви действия следва да предприемете при настъпване на застрахователно събитие?

При настъпване на застрахователно събитие по „Каско” на МПС Застрахованият е длъжен:

 • незабавно да уведоми съответните компетентни държавни органи, да изиска издаване на съответните документи удостоверяващи събитието, да изпълни всички свои задължения посочени в Закона за движение по пътищата и другите нормативни актове, както и да изпълни всички свои задължения посочени в Общите условия за Автомобилна застраховка „Каско +”;
 • В срок до 24 часа от узнаването за настъпване на кражба или грабеж на МПС да уведоми Застрахователя на посочения в полицата телефон и да подаде писмено уведомление в най-близкия офис на Застрахователя;
 • В срок до 5 (пет) работни дни от узнаването за настъпване на други застрахователни писмено да уведоми Застрахователя;
 • да предостави МПС за оглед и описание на щетите. Огледът на щетите се извършва от Застрахователя в най-близката Главна агенция, Агенция или Офис на Застрахователя на територията на цялата страна или на адрес, посочен от Застрахования, в случай че МПС не може да се придвижва на собствен ход;
 • Да предостави изисканите от Застрахователя документи за доказване на събитието и определяне размера на щетите;
 • За щети на МПС в чужбина Застрахованият е длъжен да уведоми Застрахователя на посочения в полицата телефон, да следва получените указания за конкретния случай, да подаде писмено уведомление на Застрахователя и да представи изисканите документи.

При застрахователно събитие по покритие “Автоасистанс за чужбина”, Застрахованият е длъжен незабавно да уведоми Асистанс компанията на посочения по-долу денонощен телефон за получаване на номер на щета и асистанс услуга:

Център за съобщаване на инциденти Код на страната Код на града Тел. Номер
ИПА 0049 89 500 70 4996

7. Застрахователно обезщетение

Вариантите на определяне на застрахователните обезщетения по „Каско” на МПС се прилагат в зависимост от датата на производство на застрахованите МПС, размера на застрахователната премия и договорените допълнения при ликвидация на щети, както следва:

 • За МПС до 3 години от датата на производство и за МПС със сключено допълнение “Официален сервиз”:
  • в официален сервиз на съответната марка МПС;
  • в доверен сервиз (разплащането се извършва между Застрахователя и съответния сервиз);
  • по представени разходни документи (включително от официален вносител);
  • по експертна оценка.
 • За МПС над 3 години от датата производство и при платена минимална премия за доверен сервиз:
  • в доверен сервиз (разплащането се извършва между Застрахователя и съответния сервиз);
  • по представени разходни документи (включително от официален вносител ако има договорено специално допълнение „официален сервиз”);
  • по експертна оценка.
 • За МПС над 3 години от датата производство без платена минимална премия за доверен сервиз:
  • експертна оценка.

8. Срок за изплащане на обезщетения

Застрахователят изплаща обезщетение по покритие „Каско” на МПС в срок от 15 дни, който започва да тече от деня, в който Застрахования е изпълнил задълженията си при настъпване на застрахователно събитие и е представил всички поискани документи, доказващи основанието и размера на претендираното обезщетение. В същия срок Застрахователят уведомява писмено Застрахования при отказ за изплащане на обезщетение, като посочва мотивите за това.

„ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД предоставя на своите клиенти:

 • Възможност за дозастраховане след изплащане на застрахователно обезщетение;
 • Договори за безкасово плащане с над 234 автосервиза в София и страната;
 • Договори за безкасово плащане с оторизираните сервизи на официалните вносители на автомобили.

9. Автомобилна застраховка “Каско +” - предимства и преференции

С направените подобрения и допълнения в продукта, от 1 юни 2010 г. "ДЗИ – Общо застраховане" ЕАД в още по-пълна степен отговоря на очакванията на клиентите за добра цена, адекватни обезщетения, високо ниво на обслужване, гарантирани бонуси и отстъпки.

 • безплатно териториално покритие за територията на ЕС и страните-членки на Международното споразумение „Зелена карта”;
 • безплатно Пътна помощ за територията на РБългария;
 • безплатно Пътна помощ за чужбина - за леки и лекотоварни МПС и микробуси (до 3.5 т общо тегло и 9 места);
 • 20% предварителен Авансов бонус за липса на щети;
 • До 20% други отстъпки от цената на застраховката;
 • До 15% бонус при подновяване на застраховката без щети;
 • Възможност за разсрочено заплащане на премията без завишение;
 • За МПС, собственост на физически лица, с валидна застраховка Каско в ДЗИ – до 30% отстъпкаот базовата тарифа по застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите, в зависимост от вида на МПС.