Начало Услуги Застраховки Гражданска отговорност

home-marks-150x1000-2014


Гражданска отговорност ПДФ Печат Е-мейл

1. Обект на застраховане

Обект на застраховане по задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите е гражданската отговорност, свързана с притежаването и/или използването на моторни превозни средства /МПС/, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата.

Застрахова се гражданската отговорност на физическите и юридическите лица за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди.

2. Териториална валидност

Застрахователната защита се предоставя за територията на държавите-членки на Европейския съюз, включително Република България, другите държави, принадлежащи към Европейското икономическо пространство и трети държави (съгласно чл. 258, ал. 1, т. 3 от Кодекса за застраховането). 
Към сключените застраховки “Гражданска отговорност” на автомобилистите „ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД издава Международна карта за автомобилна застраховка - „Зелена карта” без допълнително заплащане на застрахователна премия, в случай че на застрахования не е предоставена отстъпка за управлението на МПС само за територията на РБългария.

3. Покрити рискове

Застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите покрива отговорността на собствениците, държателите, ползвателите на МПС, както и на упълномощените от тях водачи, за причинените имуществени и неимуществени вреди на трети лица, свързани с притежаването и използването на МПС, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата.

4. Срок на застраховката

Застраховките се сключват за срок от 1 (една) година, с начало 00.00 часа на деня, посочен за начало на застраховката в застрахователната полица.
Съгласно чл.262 от КЗ, сключването на застраховка за по-кратък срок, но не по-малко от 30 (тридесет) дни, се допуска само в следните случаи:

  • при сключване на застраховка на моторни превозни средства, които имат временна или транзитна регистрация съгласно действащото българско законодателство;
  • при сключване на гранична застраховка;
  • при сключване на застраховка от фирми, извършващи внос и продажба на моторни превозни средства;
  • при сключване на застраховка на бавнодвижещи се моторни превозни средства;
  • при сключване на застраховка на самоходни машини.

5. Начин на плащане на застрахователната премия

Застрахователната премия се заплаща по избор на Застрахования, както следва:

  • еднократно;
  • разсрочено на две или четири равни вноски, като броя на вноските се определя от Застрахования. Всяка вноска се заплаща до датата, посочена като падеж за съответната вноска в застрахователната полица. Размерът на първата вноска не може да е по-малък от 25% от годишната застрахователна премия.

6. Лимит на отговорност

От 01.01.2010г. минималните застрахователни суми (лимити на отговорност) се определят както следва:

  • при събития настъпили на територията на РБългария 
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ ЗА ВСЯКО СЪБИТИЕ В СИЛА ОТ 01.01.2010г.
ЗА НЕИМУЩЕСТВЕНИ И ИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ ВСЛЕДСТВИЕ ТЕЛЕСНО УВРЕЖДАНЕ ИЛИ СМЪРТ ЗА ВРЕДИ НА ИМУЩЕСТВО

1 000 000 лв. при едно пострадало лице;
5 000 000 лв. при две или повече пострадали лица

1 000 000 лв

  • при събития, настъпили на територията на държава-членка на Европейския съюз, или за държавите, принадлежащи към Европейското икономическо пространство:

минималните лимити на отговорност, приложими в съответната държава-членка, на територията на която е настъпило застрахователното събитие, съгласно нейния закон или покритието съгласно закона на територията, където обичайно се намира моторното превозно средство, когато това покритие е по-високо.

7. Срок за изплащане на обезщетения

Обезщетението по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите се определя и изплаща от Застрахователя в 15-дневен срок, след като Застрахованият или увредените трети лица са представили всички изискани документи, свързани с установяването на събитието и размера на вредите.

Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите може да бъде сключена и в следните банкови клонове на „СИБАНК” ЕАД – натисни Тук!