Начало Услуги Застраховки Комплексна туристическа

home-marks-150x1000-2014


Комплексна туристическа ПДФ Печат Е-мейл

Покритие “ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ”

Застраховащ - физическо или юридическо лице, което договаря условията на застраховката, подписва застрахователната полица и заплаща на застрахователя застрахователната премия.
Застраховани лица - български или чуждестранни граждани, осъществяващи ваканционен туризъм на територията на Република България. Застраховката е в сила за периода на краткотраен отдих и туризъм, извършвани от застрахования през празнични, почивни дни, ваканции или отпуск, за времето на активен отдих или спортуване.

Покрити рискове

 • Медицински разходи вследствие злополука или акутно заболяване:
  • Оказване на първа помощ на застрахования, включващо лекарства, рентгенови и лабораторни изследвания и лечение без хоспитализация;
  • Хоспитализация, вследствие злополука в най-близкото лечебно заведение;
  • Спешна стоматологична помощ за облекчаване на остри болки при злополука.
 • Разходи за издирване, спасяване и транспортиране, вследствие злополука и акутно заболяване:
  • Възстановяват се действително извършените разходи за издирване, спасяване и транспортиране на застрахования до най-близкото лечебно заведение на територията на Република България.
  • В случай на смърт, застрахователят възстановява разходи за транспортиране на тялото на застрахования до адреса на неговото местоживеене в Република България.

При настъпване на застрахователно събитие при планински туризъм или при упражняване от застрахования на планински спортни дейности, застрахователят изплаща разходите, осъществени от Планинска Спасителна Служба (ПСС) към БЧК. Разходите се изплащат директно на ПСС.

Задължителната медицинска застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно в Република България или преминават транзитно през страната

съгласно НАРЕДБА за общите условия, минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия и реда за сключване на задължителната медицинска застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно в Република България или преминават транзитно през страната, приета с ПМС № 80 от 3.05.2005 г., обн., ДВ, бр. 41 от 13.05.2005 г., изм. И доп., бр.57 от 13.07.2007 г.

 • В обсега на застрахователната отговорност се включват всички необходими разходи, извършени от застрахования или от лечебно заведение за лечение и болничен престой при внезапно, неочаквано, непредвидимо неразположение, болест или злополука, възникнали по време на действието на застрахователния договор.
 • В обсега на застрахователната отговорност се включва дентална помощ, като покритието обхваща само спешно възникнали внезапни състояния при следните стоматологични услуги:
  • инцизия на абсцеси и флегмони в устната кухина;
  • изваждане на внезапно счупен или дълбоко разрушен зъб, включително анестезия;
  • контролен преглед след услугите;
  • неотложни състояния след използваните дентални процедури.
 • В обсега на задължителната медицинска застраховка се включват и документираните необходими и целесъобразни транспортни разноски за настаняване или преместване на застрахованото лице в лечебно заведение.