Начало Услуги Застраховки Застраховане на товари по време на превоз

home-marks-150x1000-2014


Застраховане на товари по време на превоз ПДФ Печат Е-мейл

"ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД застрахова товари и свързаните с тях материални интереси по време на превоза, независимо от вида на транспортното средство, за загуба и/или повреда, която е пряка последица от настъпването на рисковете, уговорени в застрахователния договор.

Товарите се застраховат по бройки, колети, връзки, каси или други обичайни единици, а при товари, превозвани в насипно или наливно състояние - по теглови единици.

"ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД не покрива каквато и да било загуба и/или щета, причинена от, поради или в резултат - пряко или косвено - на:

 • свойствен недостатък или природа на застрахования обект или поради температурно въздействие
 • недостатъчна или неподходяща опаковка, несъответствуващо подреждане на товара в превозното средство
 • частична липса на съдържанието при напълно запазена външна опаковка
 • мними разлики в теглото поради различни показания на измервателните уреди, съоръжения или способи /кантарна разлика/
 • липса или недоставяне вследствие кражба на цялото превозно средство
 • Застрахованият обект е натоварен и/или експедиран и/или превозван на същия плавателен съд, товарен автомобил и/или товарни вагон-платформи, пренасящи киселини, петрол и петролни продукти, пиротехнически продукти и взривни вещества
 • пряко или непряко влияние на ядрени експлозии и/или радиоактивно излъчване и/или заразяване
 • пленяване, конфискация или пиратство.

Отговорност на Застрахователя

Отговорността на Застрахователя за всяка застрахована бройна или теглова единица започва от момента на натоварването й върху превозното средство, продължава по нормалния курс на транспорта, включително забавяне, разтоварване, натоварване, претоварване или трансбордиране на товара, ако са извън контрола на Застраховащия, както и за отклоненията, които се дължат на обстоятелства, независещи от превозвача, или са извършени с цел да се спаси човешки живот или имущество, или е било неизбежно за безопасността на превозното средство и завършва в момента на разтоварването й от превозното средство в мястото, означено в застрахователната полица.

Подвидове на застраховката:

Застраховка "от склад до склад"

Когато в застрахователната полица е уговорено, че товарът е застрахован от "склад до склад", отговорността на Застрахователя за всяка бройна или теглова единица започва в момента, в който тя бъде изнесена от склада или мястото на съхранение, посочено в полицата и завършва:

 • в момента, в който тя бъде внесена:

- в склада на получателя в крайното място, посочено в полицата или

- в който и да е друг склад или място на съхранение, които не могат да бъдат третирани като междинни такива по време на превоза, независимо дали последните са преди или на самото крайно място, посочено в полицата и в който склад или място на съхранение - по нареждане или със съгласие на Застраховащия, изпращача, получателя или техните представители, застрахованият товар ще остане на постоянен склад или ще подлежи на разпределение или

 • с изтичането на 60 дни, считано от окончателното разтоварване на застрахования товар от морския кораб в крайното разтоварно пристанище, посочено в полицата - в случаите, когато превоза се извършва или включва такъв по море.

По искане на Застраховащия и срещу заплащане на допълнителна премия 60-дневният срок може да бъде продължен.


Абонаментна застраховка

При сключени абонаментни застраховки покритието на Застрахователя се простира върху всички или определени видове товари, които Застраховащият ще изпраща или получава през определен период и/или до определена сума. Ако между съдържанието на абонаментната застраховка и полицата, издадена за отделна пратка, има несъответствие, действие пораждат уговорките в полицата.

Всяка страна може да прекрати абонаментната застраховка, като изпрати писмено едномесечно предизвестие до другата страна. До изтичането на тозисрок Застрахователят продължава да носи застрахователното покритие, а Застраховащият дължи съответната застрахователна премия.

Задължения на застрахования

При сключване на застраховката Застрахованият е длъжен да съобщи на Застрахователя:

 • вид и тегло на товара
 • вид, име, марка, номер на превозното средство
 • начин на превозване на товара
 • номер и дата на превозния документ
 • място на започване и завършване на превоза
 • застрахованата сума
 • рисковете, срещу които желае товарът да бъде застрахован.

Застрахованият може да сключи застраховката на база провизорни данни, но същите трябва да се покриват с действителните, при разлика Застрахователят променя застрахователния договор, като има право и да анулира същият при съществени промени водещи до утежнение на рисковените обстоятелства.

Застраховащият е длъжен да уведоми незабавно Застрахователя при всяко изменение в маршрута на превоза на товара, водещо до увеличаване на риска.

Застрахователна сума

Застрахователната стойност е пазарната стойност или т.н. фактурна стойност на застрахования предмет към деня, в който се сключва договора. Тя се определя от стойността на застрахования предмет в мястото и времето на натоварването, заедно с разходите по застраховката, навлото, митническите такси и очакваната печалба. Обичайно тези разходи се прибавят във вид на процент към фактурната стойност и обикновено той е 10%.

Застрахованата сума е тази, за която е застрахован товарът и която е посочена в застрахователния договор. Тя се определя от Застраховащия и не може да бъде по-голяма от застрахователната стойност на товара. Застрахователят отговаря до размера на застрахованата сума.

Застрахователна премия

Застрахователната премия се определя по тарифите на "ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД.

Застраховащият е длъжен да заплати премията незабавно след сключването на договора, а ако се издава полица, едновременно с получаването на полицата, освен ако е уговорено друго.

Ако Застраховащият изпадне в закъснение да заплати премията, Застрахователят не ще дължи обезщетения, ако рискът настъпи след закъснението. Ако обаче Застраховащият заплати закъснялата премия и рискът настъпи след извършване на плащането, застраховката запазва силата си.

При настъпване на застрахователното събитие

Застрахованият е длъжен писмено да уведоми Застрахователя не по-късно от 7 дни от датата на настъпването му и да предприеме всички разумни и целесъобразни мерки за спасяване на товара, предотвратяване, ограничаване или намаляване на загубата и/или щетата. Повредени товари не могат да бъдат изоставяни в собственост на Застрахователя и за тях да се предяви искане за изплащане на пълната застрахована сума, ако не е уговорено друго.

Застрахованият е длъжен да представи следните документи:

 • Застрахователна полица, застрахователно свидетелство и др. в оригинал
 • Протокол на авариен комисар, протокол за оглед, оценки, констативен протокол, констативен протокол на превозвачите, морски протест, свидетелски показания, заключения на вещи лица и др. в оригинал
 • превозният договор - коносамент, товарителница и др. в оригинал
 • фактури, сметки, диспаши.

Ако искането на Застрахования е основателно, Застрахователят заплаща следващото се обезщетение в 15-дневен срок от получаването на всички необходими доказателства. Застрахователят може да замени повредения или унищожен товар с друг от същия вид и качество.

 

Посетители

В момента има 27 посетителя в сайта