Начало Услуги Застраховки Помощ при пътуване

home-marks-150x1000-2014


Помощ при пътуване ПДФ Печат Е-мейл

Застраховка “Медицински разходи при заболяване и злополука в чужбина с осигурен асистанс” ДЗИ – 3П

Застраховката покрива разходи и осигурява съдействие, включително репатриране на застрахованото лице, при настъпване на застрахователно събитие при пътуване или работа извън територията на Република България.

Застраховката осигурява помощ на застрахования посредством компанията "AXA Assistance Deutschland GmbH".

Застраховани лица: 
1. Български граждани:
1.1. пътуващи в чужбина с цел туризъм
, на възраст над 14 дни и ненавършили 70 години до изтичане срока на застраховката.
1.2. работещи (студенти, служащи и работници), наети по трудов договор за работа в чужбина на възраст над 18 години, но не повече от 65 години към датата на сключване на застраховката.

2. Чужденци, продължително пребиваващи (с разрешен срок на пребиваване до 1 година) или постоянно пребиваващи в България (с разрешен неопределен срок) и ненавършили 70 години до изтичане на срока на застраховката.

Териториален обхват – цял свят с изключение територията на България и територията на държавата, чийто гражданин е застрахованото лице.
Териториалният обхват е разделен на две териториални зони:
Зона 1 – Европа, Средиземноморските страни, страните от Близкия и Средния Изток
Зона 2 – цял свят

Продължителност на застраховката:
Продължителността на застрахователния период е от 1 ден до 365 дни.
За начало на застрахователното покритие се счита датата на пресичане на българската границата при напускане на страната.

Видове застрахователни покрития:
1. Основно покритие – включва покритие на разходи за:

 • медицинска помощ и лечение
 • репатриране на:
 • погребение в чужбина

2. Допълнителни покрития:
Допълнителните покрития са избираеми и се добавят към основното покритие след заплащането на допълнителна премия.

2.1. Разширено покритие 1 – включва покритие на следните рискове:

 • смърт от злополука;
 • трайна загуба на трудоспособност от злополука;
 • дневни пари за болничен престой.

2.2. Разширено покритие 2 – включва покритие на разходи за:

 • правна помощ
 • разходи за престой в хотел на непълнолетно лице
 • транспортиране на непълнолетно лице
 • посещение на роднина
 • доставка на медикаменти
 • предаване на съобщения и промяна на резервации
 • загуба на документи и кредитни карти (само за туристи)
 • загуба/щета на лични вещи, багаж или ценности (само за туристи)

2.3. Забавяне пристигането и загуба на багаж – включва покритие на разходи за:

 • забавяне пристигането на багаж;
 • загуба на багаж;

Застрахователното покритие “Забавяне пристигането и загуба на багаж” се предоставя само при сключване на застраховки с избран лимит на отговорност за медицински разходи над 30 000 евро (включително).

2.4. Гражданска отговорност - покрива гражданската отговорност на Застрахования за всички суми до размера на договорения лимит на отговорност, които той бъде законово задължен, въз основа на влязло в сила съдебно решение срещу него, да заплати като обезщетение за пряко причинени от Застрахования на трети лица имуществени и неимуществени вреди в резултат на личната му дейност, осъществявана по време на пътуване или работа извън територията на Република България.